CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo
Mời tham dự Chương trình đào tạo tại Singapore: “Chuyển đối số - Bài học kinh nghiệm chiến lược và thực thi”

[Quốc tế]

Mời tham dự Chương trình đào tạo tại Singapore: “Chuyển đối số - Bài học kinh nghiệm chiến lược và thực thi”

Mời tham dự Chương trình đào tạo tại Singapore: “Chuyển đối số - Bài học kinh nghiệm chiến lược và thực thi”

Chương trình đào tạo quốc tế về chuyển đổi số tại Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore

+

KHÓA HỌC ĐÃ ĐÀO TẠO

RECAP: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ “CHUYỂN ĐỔI SỐ: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI” TẠI SINGAPORE
Tin tức 01 Th08 năm 23

Trong 06 ngày từ 18 đến 23 tháng 7/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức truyền thông số - Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) cùng Trường Kinh doanh Nanyang thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình đào tạo quốc tế “Chuyển đổi số: Bài học kinh nghiệm Chiến lược và Thực thi”.