CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Hội Nghị, Hội Thảo

Phổ biến cơ chế chính sách mới
Tổ chức các hội thảo chuyên ngành