CRC – Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo

Dịch vụ

Hội Nghị, Hội Thảo

Phổ biến cơ chế chính sách mới
Tổ chức các hội thảo chuyên ngành

Tư Vấn, Đào Tạo

Đào tạo hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước, theo yêu cầu của doanh nghiệp

Nghiên Cứu

Nghiên cứu các đề án đề tài ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp

Khảo Sát, Phân Tích

Hợp tác quốc tế

Xúc tiến thương mại